Deklaracja Prywatności

Polityka prywatności
 
1. Ochrona danych w skrócie
 
Informacje ogólne
Poniższe uwagi stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania tej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można Państwa osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które znajduje się pod niniejszym tekstem.
 
Gromadzenie danych na tej stronie internetowej
 
Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?
Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest prowadzone przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w części "Wskazówka dotycząca podmiotu odpowiedzialnego" w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.
 
W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?
Z jednej strony, Państwa dane są gromadzone przez Państwa, którzy nam je przekazują. Mogą to być na przykład dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym. Inne dane są zbierane automatycznie lub po Twojej zgodzie podczas odwiedzin strony internetowej przez nasze systemy informatyczne. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie w momencie wejścia na tę stronę internetową.
 
Do czego wykorzystujemy Twoje dane?
Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.
 
Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?
W każdej chwili masz prawo do otrzymania bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania korekty lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę na przyszłość. Mają Państwo również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących tematu ochrony danych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami.
 
 
2. Hosting
 
Hosting zewnętrzny
Niniejsza strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hostera). Dane osobowe zgromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach hostera. Mogą to być między innymi adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwiska, wejścia na stronę internetową i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej. Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b OROD) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego zapewnienia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f OROD). O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 para. 1 lit. a OROD i § 25 para. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.
 
Nasz hoster będzie przetwarzał Państwa dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań serwisowych oraz będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi tych danych. Korzystamy z następującego hostera:
 
Host Europe GmbH
Hansestrasse 111
51149 Kolonia
 
Przetwarzanie zamówień
Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV). Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że ten dostawca przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z OROD.
 
 
3. Wskazówki ogólne i informacje obowiązkowe
 
Ochrona danych
Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności. Podczas korzystania z tej strony internetowej pobierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, dzięki którym można Państwa osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to robimy.
 
Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.
 
Wskazówka dotycząca urzędu odpowiedzialnego
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:
 
DREBERIS GmbH
Heinrich-Zille-Strasse 2
01219 Dresden
Telefon: +49 (0) 351 8626430
E-mail: office@dreberis.com
 
Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail lub podobne).
 
Okres przechowywania
O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do czasu, gdy cel ich przetwarzania przestanie obowiązywać. Jeśli przedstawią Państwo uzasadnione żądanie usunięcia danych lub cofną zgodę na ich przetwarzanie, dane te zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania Państwa danych osobowych (np. okresy przechowywania na mocy prawa podatkowego lub handlowego); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte, gdy powody te przestaną obowiązywać.
 
Ogólne informacje o podstawie prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej
Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 (1) lit. a OROD lub Art. 9 (2) lit. a OROD, jeśli specjalne kategorie danych są przetwarzane zgodnie z Art. 9 (1) OROD. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na zapisywanie plików cookie lub na dostęp do informacji w Państwa urządzeniu końcowym (np. poprzez fingerprinting urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 (1) TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli Państwa dane są niezbędne do wykonania umowy lub realizacji działań przedumownych, przetwarzamy Państwa dane na podstawie Art. 6 par. 1 lit. b OROD. Ponadto, jeśli Twoje dane są wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie Art. 6 para. 1 lit. c OROD. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z Art. 6 para. 1 lit. f OROD. Informacje o odpowiedniej podstawie prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.
 
Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy dla naszej firmy inspektora ochrony danych.
Nicole Badelt
Badelt Consulting
Ernst-Thälmann-Strasse 21
01809 Heidenau
Telefon: +49 (0) 3529/5357274
E-Mail: service@badelt-consulting.de
 
Odwołanie Państwa zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną już zgodę. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.
Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 OROD)
JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F OROD, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. JEŻELI ZGŁOSISZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH ON DOTYCZY, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ WAŻNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC TWOICH INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE ODBYWA SIĘ W CELU DOCHODZENIA, WYKONYWANIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 OROD). JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ PÓŹNIEJ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 NIEMIECKIEJ USTAWY O OCHRONIE DANYCH).
 
Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszenia OROD osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.
 
Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w wykonaniu umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.
 
Szyfrowanie SSL lub TLS
Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub prośby, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.
 
Informowanie, usuwanie i poprawianie
W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących tematu danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami.
 
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:
 
Jeśli kwestionujesz prawidłowość przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu na ich weryfikację. Na czas weryfikacji masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
Jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonywania, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 
Jeśli złożyłeś sprzeciw na podstawie art. 21 (1) OROD, należy przeprowadzić wyważenie Państwa i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 
Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
Sprzeciw wobec e-maili reklamowych
Niniejszym sprzeciwia się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, takich jak spam.
 
 
Informowanie, usuwanie i poprawianie
W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących tematu danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami.4. Data collection on this website
 
Pliki dziennika serwera
 
Dostawca tych stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera.
Pliki, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:
typ przeglądarki i wersja przeglądarki
używany system operacyjny
adres URL odsyłającego
Nazwa hosta komputera, z którego następuje dostęp
Czas żądania serwera
 
Adres IP
Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie Art. 6 para. 1 lit. f OROD. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu pliki dziennika serwera muszą być gromadzone.
 
Formularz kontaktowy
Jeśli prześlesz nam zapytanie poprzez formularz kontaktowy, Twoje dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.
 
Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b OROD, jeśli Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas żądań (art. 6 (1) lit. f OROD) lub na Państwa zgodzie (art. 6 (1) lit. a OROD), jeśli została ona zażądana.
 
Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas, dopóki nie zażądasz ich usunięcia, nie cofniesz zgody na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych nie będzie już obowiązywał
(np. po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.
 
Zapytanie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem
Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Państwa zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b OROD, jeśli Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na skutecznym przetwarzaniu przesłanych do nas żądań (art. 6 (1) lit. f OROD) lub na Państwa zgodzie (art. 6 (1) lit. a OROD), jeśli została ona zażądana. Dane, które przesyłasz nam za pośrednictwem zapytań kontaktowych, pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.
 
 
5. Usługi własne
 
Postępowanie z danymi kandydatów
Oferujemy Państwu możliwość ubiegania się o pracę w naszej firmie (np. drogą elektroniczną, pocztową lub poprzez formularz aplikacyjny online). W dalszej części informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania Państwa danych osobowych zebranych podczas procesu aplikacyjnego. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych będzie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi, a Państwa dane będą traktowane w sposób ściśle poufny. Zakres i cel gromadzenia danych Gdy wyślesz nam podanie, przetwarzamy związane z nim dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną jest § 26 BDSG według prawa niemieckiego (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 (1) lit. b OROD (ogólne inicjowanie umów) oraz - jeśli wyrazili Państwo zgodę - Art. 6 (1) lit. a OROD. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Państwa dane osobowe będą przekazywane w ramach naszej firmy wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie Państwa wniosku. Jeśli aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, przekazane przez Państwa dane zostaną zapisane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) i art. 6 (1) lit. b OROD w celu realizacji stosunku pracy.
 
Okres przechowywania danych
Jeśli nie będziemy w stanie przedstawić Państwu oferty pracy, jeśli odrzucą Państwo ofertę pracy lub wycofają swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania danych, które Państwo u nas złożyli, przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacji (odrzucenia lub wycofania aplikacji) na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 (1) f OROD). Następnie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. To przechowywanie służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeśli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub trwającego sporu prawnego), dane nie zostaną usunięte, dopóki cel dalszego przechowywania nie przestanie obowiązywać. Dłuższe przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a OROD) lub gdy prawne obowiązki przechowywania uniemożliwiają usunięcie.